مقاله 2

متن سربرگ خود را وارد کنید برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ […]

عنوان مقاله

متن سربرگ خود را وارد کنید برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ […]

BITUMEN 40/50

Properties Unit Acceptable Range Test Method ASTM Other Penetration 0.1 mm 40-50 D5 IP 49 Softening Point °C 49-59 D36 Ductility Cm 100 min DIN52013 Spot Test % Xylene 30 Max AASHO-TI02 Viscosity at 60 °C Pa.S 220-400 D4402 Viscosity at 135 °C Pa.S 0/27-0/67 D4402

BITUMEN 60/70

ASTM Test Method Range Standard Relative Specific Gravity at 25 °C 1.01 – 1.06 D70 Penetration at 25 °C (0.1 mm) 60/70 D5 Softening Point (°C) 56/49 D36 Ductility at 25 °C (cms) 100 min D113 Loss on Heating (wt.%) Max 0.2 D6 Drop in Penetration After Heating (wt.%) 20 max D5 Flash Point (°C) […]

BITUMEN 85/100

ASTM Test Method Range Standard Relative Specific Gravity at 25 °C 1.01 – 1.05 D70 Penetration at 25 °C (0.1 mm) 100/85 D5 Softening Point (°C) 52/45 D36 Ductility at 25 °C (cms) 100 max D113 Loss on Heating (wt.%) 0.5 max D6 Drop in Penetration After Heating (wt.%) 20 max D5 Flash Point (°C) […]

BITUMEN 90/15

ASTM Test Method Range Properties Relative Specific Gravity at 25 °C 1/05 D70 Penetration at 25 °C (0.1 mm) 20/10 D5 Softening Point (°C) 95/85 D36 Ductility at 25 °C (cms) 1.5 min D113 Loss on Heating (wt.%) Max 0.2 D6 Flash Point (°C) 225 min ِD92 Solubility in CS2 (wt.%) 99 min D4

BITUMEN 100-120

ASTM Test Method Range Properties Penetration 120/100 D5 Softening Point 42/49 D36 Ductility 100 D113 Loss on Heating (wt.%) Max 0.2 D6 Drop in Penetration After Heating (wt.%) 20 max D5 Flash Point (°C) 225 min ِD92 Solubility in CS2 (wt.%) 99 min D4

BITUMEN 150-200

Test Method Acceptable Range Unit Properties Other ASTM Penetration 0.1 mm 150-200 D5 IP 49 Softening Point °C 36-43 D36 Ductility Cm 100 min DIN52013 Spot Test % Xylene 30 Max AASHO-TI02 Viscosity at 60 °C Pa.S 30-60 D4402 Viscosity at 135 °C Pa.S 0/12-0/30 D4402

BITUMEN 180-200

ASTM Test Method Range Properties Penetration 180/200 D5 Softening Point 35/45 D36 Ductility 50 D113 Loss on Heating (wt.%) 0.1 max D6 Drop in Penetration After Heating (wt.%) 35 D5 Flash Point (°C) 200min D-92 Solubility in Trichloroethylene 99min D4

BITUMEN 200-300

Test Method Range ASTM Penetration 200 / 300 D5 Softening Point 34 / 41 D36 Ductility 100 D113 Loss on Heating (wt.%) 0.1 max D6 Drop in Penetration After Heating (°C) 35 D5 Flash Point (°C) 177min D92 Solubility in Trichloroethylene 99.5 min D4